២៥រូបថតកំប្លែងៗ នៃភាពខុសគ្នារវាងរូបថតវ័យកុមារភាពនិងពេលធំពេញវ័យ

lifebuzz-332b86afac15a28b8cf439765af5bfcb-limit_2000

រូបថតក្រុមគ្រួសារចាស់ៗមានភាពសប្បាយរីករាយមើលទៅគួរឱ្យអស់សំណើច ។ រូបថតរបស់ពួកគេនូវវ័យកុមារភាព បានយកមថតត្រាប់តាមនូវពេលដែលពួកគេធំពេញវ័យ វាបង្កើតបានជារូបភាពដល់កំប្លែង និង រំលឹកដល់អនុស្សាវរីដល់អស្ចារ្យរបស់ពួកគេផងដែរ ។ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពកំប្លែងរបស់ក្រុមគ្រួសារ និង បងប្អូន ដែលពួកគេបានថតត្រាប់នូវពេលពួកគេតូចៗ ។

រូបទី១

The brothers who brush together, stay together.

រូបទី២

Funny how things make sense when you're a baby.

រូបទី៣

After all these years, one thing hasn't changed.

រូបទី៤

She's learned a lot, but most importantly, she's learned the universe's greatest truth.

រូបទី៥

It's not surprising they make these costumes for kids.

រូបទី៦

He was once the cutest little baby bunny.

រូបទី៧

Their outfit recreation is on point.

រូបទី៨

Someone got into the paint again.

រូបទី៩

The left was a spur of the moment decision.

រូបទី១០

You didn't think this family photo could get more absurd.

រូបទី១១

Sure, they all got their licenses.

រូបទី១២

It's adorable when you're a baby...

រូបទី១៣

He's just as surprised to see him.

រូបទី១៤

Unfortunately for his mom, he never grew out of it.

រូបទី១៥

Eating spaghetti is difficult, no matter how old you are.

រូបទី១៦

The younger boy sure was tiny.

រូបទី១៧

Another day, another bath.

រូបទី១៨

Showing off those muscles for decades.

រូបទី១៩

What happens when baby gets bigger than dad?

រូបទី២០

Not much has changed here.

រូបទី២១

We can totally relate to this one.

រូបទី២២

This is one big family.

រូបទី២៣

Covertly giving you the finger.

រូបទី២៤

These two were the unhappiest little superboys.

រូបទី២៥

It's funny: When you're a kid, it's easy to get tired.
តើរូបខាងលើនេះតើអ្នកគិតថារូបមួយណាអស់សំណើចជាងគេ ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register