២០រូបភាព កំប្លែងពេលដែលសត្វឆ្កែញញឹម

lifebuzz-004a5986ef89e09a6eb960e89ca14230-limit_2000

សត្វឆ្កែគឺជាសត្វដ៏គួរអោយស្រឡាញ់ ឆ្លាត ព្រមទាំងជាសត្វដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ។ ពួកគេពិតជាចេះ មានចំនុចខ្លះចេះដូចជាមនុស្ស ទាំងនេះជារូបភាពដ៏អស់សំណើចនិងអស្ចារ្យរបស់សត្វឆ្កែ ដែលពួកគេចេះញញឹមដូចជាមនុស្ស ។

រូបទី១

Let's start off with something insanely adorable, shall we? You simply don't get a smile that's cuter than this.

រូបទី២

This is the smile your dog gives you when he disapproves of something you're doing but also knows you have treats.

រូបទី៣

This one is trying to tell you that deep down, she's pretty sure she needs braces.

រូបទី៤

He knows he's not the most handsome dude in the litter, but he keeps smiling anyways.

រូបទី៥

When you think of summertime happiness, let this picture be the one that comes to your head.

រូបទី៦

This one is stoked that he just got into a very competitive a cappella group.

រូបទី៧

Admittedly, some of our reactions to this moment would be slightly different. This dog just smiles through it all.

រូបទី៨

He'll never admit it, but he's actually kind of starved for attention. Not sure if you could tell.

រូបទី៩

This is the smile of a dog who, apparently, has just dumped a body in a river.

រូបទី១០

This dog knows how cool he looks, you don't have to tell him.

រូបទី១១

We can't tell if he's smiling because he's happy, or trying to pretend he's okay after accidentally spraining his own neck.

រូបទី១២

This dog could not be happier to show how committed he is to safety.

រូបទី១៣

Smiling because he wants you to think he loves his booties but actually he hates them.

រូបទី១៤

This guy is just about as happy as a person -- or dog, rather -- can get.

រូបទី១៥

Who wouldn't be smiling with such a fresh, fashionable parka to show off?

រូបទី១៦

This is the smile you make when you're at a party and desperately want to leave but don't want to be rude.

រូបទី១៧

This guy has been modeling since day one, do not test his fuzzy smiling modeling game.

រូបទី១៨

That feeling when the wind hits you harder than you thought it would.

រូបទី១៩

Showing off his chompers for the camera like the ham that he is.

រូបទី២០

And finally, how can you NOT have a smile like that when your birthday happens?

តើរូបខាងលើនេះតើរូបមួយណាដែលអ្នកគិតថាគួអោយអស់សំណើចជាងគេ?

អត្ថបទ : ផល សាភុន
ប្រភព : បរទេស

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register